ประวัติกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท
หน่วยงานราชการ / กรมทางหลวงชนบท
ประวัติความเป็นมา
จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ภายใต้กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ จึงได้มีการจัดตั้งกรมทางหลวงชนบทขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นหน่วยงานใหม่ที่รวมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทางที่สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 100 ปี จากกรมโยธาธิการและอีกกว่า 30 ปีจากกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ซึ่งมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพมารับผิดชอบในการก่อสร้างทางและสะพานตามนโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมมีข้าราชการจำนวน 1,896 คนและลูกจ้างประจำจำนวน 1,973 คน รวม 3,869 คน โดยมีอธิบดีคนแรกคือ นายสุรชัย ธารสิทธิพงษ์ และคนปัจจุบันคือ นายระนทร์ จารุ-ดุล สำหรับโครงสร้างของกรมทางหลวงชนบทมีสำนัก/กองในส่วนกลางจำนวน 9 หน่วยและสำนัก/สำนักงานในภูมิภาคจำนวน 87 หน่วย ครอบคลุมทุกจังหวัดและทุกพื้นที่
“พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อ โครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจร โดยสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด (Shotcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง (Mentors) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
กรมทางหลวงชนบท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ตั้งไว้ กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดกลยุทธ์และแนวคิดในการบริหารจัดการ โดยทำการศึกษา วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จนได้เป็นแผนกลยุทธ์ 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
· พัฒนาและเชื่อมโยงต่อโครงข่ายทางหลวงชนบทให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ
· เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน และบริการคมนาคมอย่างมีบูรณาการ
· บำรุงรักษาทางหลวงชนบทให้ไร้หลุมบ่อและจุดเสี่ยงอันตราย
· ถ่ายทอดความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
· ให้ประชนมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน
· พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ กระบวนการ และวิธีดำเนินการ
· ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงชนบทรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การก่อสร้างถนน,สะพาน,เส้นทางลัด-ทางเลี่ยง เป็นต้น
· วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
· ดำเนินการจัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดทางหลวงชนบท ตลอดจนกำกับและตรวจสอบเพื่อให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกำหนด
· ดำเนินการฝึกอบรมและจัดทำคู่มือ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิศวกรรมงานทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
· ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ
· ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว กรมทางหลวงชนบทได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานโดยสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ เช่น โครงการพระราชดำริ โครงการสนับสนุนพัฒนาถนนผังเมือง โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics เป็นต้น
ที่ตั้งกรมทางหลวงชนบทบางบัว:
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
301 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขต บางเขนกรุงเทพมหานคร10220
02-521-1416 ต่อ 1614,1627
ที่ตั้งกรมทางหลวงชนบทสามเสน:
สำนักงานเลขานุการกรม
218/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร10400
02-299-4315
ติดต่อหน่วยงาน
http://www.dor.go.th
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: