ภาษี ในงานก่อสร้าง

เงินประกันผลงาน…ต้องหัก
ภาษี ในงานก่อสร้าง / การคำนวณภาษี
โปรดเถิดดวงใจ…โปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อน …อย่าด่วนตัดรอน…อย่าด่วนทอดถอนฤทัย…จำเสียงของพี่ได้หรือเปล่า จำเพลงรักเก่าเราได้ไหม เคยฝากฝังไว้แนบในกลางใจนาง เป็นเสียงงึมงำจากลำคอของบุญทิ้ง แต่จะด้วยอารมณ์ และความรู้สึกใด…บุญดี ไม่อาจคาดเดา…แต่ยังไม่ทันที่จะเดินจากไป พลันปรากฏมือของบุญทิ้งเอื้อมมาจับ…และบีบกระชับอย่างแน่นหนา พร้อมกับ ส่งสายตาราวกับจะเว้าวอนว่า…อย่าจากฉันไป…เมตตาฉันอีกสักครั้ง
แต่ยังไม่ทันจะเอ่ยปาก หรือสะบัดให้พ้นจากการจับกุม…บุญดีได้ยินเสียงถามเบาๆ พอจับใจความ ได้ว่า…อีกไม่กี่วันข้างหน้า…จะต้องจ่ายค่างวดให้กับผู้รับเหมารายใหม่…ซึ่งงานนี้บุญทิ้ง…(แอบ) ตกลงกันไว้ว่า…จะหักเงินประกันผลงาน…ทุกครั้งที่จ่ายค่างวด…เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในอนาคต หากผู้รับเหมา…ทิ้งงาน…อยากรู้นักเออ…หัวใจของเธอทำด้วยอะไร…เอ๊ย อยากรู้ว่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่…อย่างไร
บุญดี…เบือนหน้าไม่ตอบคำถาม พร้อมกับชักมือออกจากการจับกุมอย่างนุ่มนวล ราวกับกลัวว่าบุญทิ้งจะโกรธ…พร้อมกับหันไปหยิบกระดาษที่วางอยู่ข้างเอกสารกองใหญ่บนโต๊ะ ส่งให้อ่านจับใจความได้ว่า..

***เงินประกันผลงาน ที่ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามจำนวนที่ตกลงในสัญญาโดยยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินดังกล่าว จากเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อเป็นประกันผลงานนั้น เมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละงวดให้ผู้รับจ้าง โดยหักเงินประกันผลงานดังกล่าว กรณีจึงถือเป็นรายได้ของผู้รับจ้างเต็มจำนวนมูลค่าของงานที่แล้วเสร็จในแต่ละงวด และเมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอีก

***ผู้รับจ้างต้องนำเงินประกันผลงานที่ถูกผู้ว่าจ้างหักจากเงินค่าจ้างในแต่ละงวด มารวมคำนวณเป็นมูลค่าของ ฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร โดยถือว่าความรับผิดในการ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการเกิดขึ้นในขณะที่ได้รับเงินค่าจ้างแต่ละงวด ตามมาตรา 78/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากรเมื่อมีการจ่ายเงินประกันผลงานคืนให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างไม่ต้องนำเงินประกันผลงานดังกล่าวมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก

…เป็นข้อความที่ปรากฏในคำสั่ง ที่ ป.73/2541 เช่นเดียวกัน ซึ่งบุญดี สรุปให้ฟังอย่างง่าย…สั้น และ กระชับว่า…
เงินค่างวดที่จ่าย และเงินประกันผลงานที่หักไว้ ถือเป็นเงินได้ของผู้รับจ้างทั้งจำนวน ผู้จ่ายเงินจะต้อง
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย…ทุกครั้งที่จ่ายเงินค่างวด…
คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายจาก …เงินค่างวดก่อนหักเงินประกันผลงาน
ยอดเงินที่จ่ายจะเท่ากับ ค่างวด หักด้วยภาษีหัก ณ ที่จ่าย และหักด้วยเงินประกันผลงาน
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องคำนวณจากยอดเงินค่างวดที่ได้รับก่อนหักเงินประกันผลงาน
เพื่อให้บุญทิ้งเข้าใจได้อย่างต่อเนื่องจึงหยิบเอาตัวอย่างเดิมแต่เติมเงื่อนไขให้หักเงินประกันผลงาน…5% ของค่างวด ที่จ่ายชำระ ซึ่งบุญทิ้งมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนี้
เงินค่างวดที่เรียกเก็บ 1,000,000.00 บาท
หัก เงินล่วงหน้า 100,000.00 บาท
คงเหลือ 900,000.00 บาท
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม 63,000.00 บาท
หัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 27,000.00 บาท
จำนวนเงิน 936,000.00 บาท
หัก เงินประกันผลงาน 50,000.00 บาท
จำนวนเงินที่ต้องชำระ 876,000.00 บาท
…ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก็นำส่งไป…ส่วนเงินประกัน…ก็เก็บไว้รอคืนให้กับผู้รับ เหมา…หากไม่มีการผิดนัด…ผิดสัญญาเกิดขึ้น…ที่สำคัญ ในตอนคืนเงินประกันผลงานให้กับผู้รับเหมา บุญทิ้ง…ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย…และผู้รับเหมาก็ไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่อย่างใด…เพราะทุกอย่างได้เกิดขึ้นไปแล้ว ในตอนที่จ่ายค่า งวด…ในแต่ละงวด…สรุปได้ว่า หากถูกตั้งแต่ต้น…ปัญหาและความวุ่นวายต่าง ๆ คงไม่เกิดเหมือนทุกวันนี้…
ก่อนจากกันบุญดีจะมอบผอบ เอ๊ย เอกสารสำคัญไว้ให้ซึ่งห้ามเปิดดูก่อนที่จะปะหน้าผู้รับเหมา หรืออวดสรรพ์เด็ดขาด เพราะเชื่อมั่นว่าหากไม่ห้ามไว้บุญทิ้งคงจะไม่มีทางเปิดดู เมื่อเข้าใจเนื้อหาในเอกสารแล้วจะอุ่นใจไร้กังวลเพราะเนื้อ หาเอกสารยืนยันหนักแน่นว่า
“กรณี ททท. จ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษาให้กับบริษัท M จำกัด ททท. มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร โดยหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากยอดเงินได้พึงประเมินก่อน หักเงินประกันผลงาน แต่ไม่รวมภาษีขาย เนื่องจากภาษีขายที่บริษัทฯ ได้รับ หรือพึงได้รับนั้น จะไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทฯ ตามมาตรา 65 ทวิ (14) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีโดยระบุมูล- ค่าของค่าบริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของบริการตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีถ้ามีค่าปรับเนื่องจากบริษัทฯ ผิดสัญญา เมื่อ ททท. จ่ายเงินค่าจ้างให้บริษัทฯ ททท. มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 จากยอดเงินค่าจ้างก่อนหักเงินค่าปรับ ส่วนกรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยระบุมูลค่าของบริการก่อนหักเงินค่าปรับ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้คำนวณจากมูลค่าของบริการดังกล่าวตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร…(กค 0811/4393 : 23 พฤษภาคม 2545)”
ชัดเจนในคำตอบว่า เงินประกันที่เราหักไว้…ไม่ทำให้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลงแต่อย่างใด เพราะการหักเงินประกันผลงานเป็นแค่เงื่อนไขทางธุรกิจที่ขอยึดเงินประกันเอาไว้ก่อน ไม่ได้ทำให้เงินได้ของผู้รับจ้างลดลงแต่อย่างใดในอนาคตเมื่อบุญทิ้งจ่ายคืนเงินประกันผลงานให้กับผู้รับเหมาก็สามารถส่งคืนโดยไม่ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด เป็น เพียงการคืนเงินประกันที่กันเอาไว้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับเหมาแต่อย่างใดเช่นกัน
ด้วยรัก
นายภาษี

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “ภาษี ในงานก่อสร้าง”

  1. มารยาท บุญยืน Says:

    รายการตัวอย่างการเก็บเงินค่างวด 1,000,000 บาท หักเงินล่วงหน้า 100,000 บาท เหลือ900,000 บาท บวกภาษี 63,000 หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 27,000 หัก เงินประกันผลงาน 50,000 ยอดเท่ากับ 876,000 บาท อยากทราบว่า มียอดที่ต้องหักอีกหรือไม่ เพราะยอดรวมที่บวกได้จะเท่ากับ 900,000+63,000-27,000-50,000 = 886,000 บาท ยอดจึงต่างอยู่ 10,000 บาท มาจากตรงไหนหรือเปล่าค่ะ รอคำตอบอยู่ค่ะ เพราะมีปัญญาเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: