ภาษีในงานก่อสร้าง

โอนต่ำ…ภาษีต่ำ…จริงหรือ 2
ในครั้งก่อนเราคุยกันถึงเรื่อง ต้นทุนตัวสำคัญสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์…คือ ที่ดิน ซึ่งผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่มักจะหาทางบริหารต้นทุน…ทางภาษีที่จะเกิดขึ้น โดยการแจ้งราคาซื้อขายที่ดินให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่จะประหยัดเงินในกระเป๋า และเพื่อที่จะทำให้สามารถขายโครงการได้ในราคาที่ไม่สูงเกินไป
หลังจากทำความเข้าใจเนื้อหาของครั้งที่ผ่านมาคงพอทำให้เข้าใจได้ว่า ไม่ว่าจะทำสัญญาซื้อขายที่ดินต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงไร ก็ไม่ได้ทำให้ค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายชำระลดน้อยลงแต่อย่างใด แต่อาจจะด้วยเหตุผล และความจำเป็นเพื่อให้ผู้ขายตกลงที่จะขายที่ดินให้ ทำให้ผู้ประกอบการอาจจะต้องจำใจแจ้งราคาซื้อขายที่ดินในราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายจริง ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะแจ้งราคาขายกับเจ้าหน้าที่ในราคาที่เท่ากับ ราคาประเมินที่ดิน หรือราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายมาก ๆ
มาคราวนี้เราไปดูกันต่อว่า ผลกระทบจากการแจ้ง (ความเท็จ) ราคาซื้อขาย ต่ำกว่าความเป็นจริง จะเป็นอย่างไร ผู้ขายจะได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษีอากรมากน้อยอย่างไร เพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้ว่า คุ้มที่จะเสี่ยง…หรือไม่ ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการคำนวณภาษีเงินได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีระบุไว้ในคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 100/2543 เรื่องการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และอากรแสตมป์ กรณีการขาย การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกำหนดเรื่องราวไว้ดังนี้
ข้อ 6 วิธีปฏิบัติในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งขาย อสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน ดังน
สำหรับอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้ โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้ เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิแล้วหาร ด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินภาษีที่ต้องเสีย
สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจาก (1) ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย การกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินจาก การขายอสังหาริมทรัพย์ เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิแล้ว หารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นเงินภาษีที่ต้องเสีย
คำว่า “จำนวนปีที่ถือครอง” ตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) หมายถึง จำนวนปี นับตั้งแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ถึงปีที่โอนกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าเกินสิบปีให้นับเพียงสิบปี และเศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี
กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ถือว่าผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้ ผู้โอนมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินภาษีต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตาม (1) และ (2) เฉพาะกรณีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรที่ต้องชำระใน ขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน เมื่อคำนวณภาษีแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาขาย
ดูเนื้อหาของกฎหมายแล้วลองไปดูกรณีตัวอย่างบ้าง โดยสมมติว่าผู้ขาย ได้ที่ดินมาจากการรับมรดก และถือครองที่ดินดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปีมาแล้ว ดังนั้น การขายที่ดินดังกล่าว จึงไม่ได้เป็นการขายที่ดินที่เป็นการค้า จึงต้องคำนวณภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องชำระ คำนวณโดย

= ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระแต่ละปี X จำนวนปีที่ถือครองที่ดิน
= 1,867,500 X 2
= 3,735,000

งานนี้หากผู้ซื้อ และผู้ขาย…สมรู้…แจ้งราคาซื้อขายกันตามราคาประเมินของกรมที่ดิน ผู้ขาย…(ขอย้ำว่าผู้ขาย) จะต้องเสียภาษีเงินได้เป็นเงินจำนวน 3,745,000 บาท ไม่ว่าผู้ซื้อ และผู้ขายจะสมคบ…คิดกัน ทำสัญญาซื้อขายต่ำเพียงไหน หรือแม้กระทั่งจะให้โดยเสน่หาก็ตาม ผู้ขายก็มีภาระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่จะต้องชำระ อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้

อ่านมาถึงตอนนี้…อย่าเพิ่งเป็นคนคิดเร็ว…ทำเร็ว เหมือนกับผู้นำประเทศใน…อดีต และตัดสินใจว่าจะทำการแจ้งราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาซื้อขายจริง โดยแจ้งราคาซื้อขายเท่ากับราคาประเมิน จะทำให้ประหยัดภาษีเงินได้ ได้มากพอสมควร ขอให้หยุดคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ซื้อในอนาคตหน่อยก็ดี ส่วนผลกระทบจะเป็นอย่างไร…อดใจรออ่านฉบับหน้า…
ด้วยรัก
นายภาษี
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: