การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
ข้อกำหนดและรายละเอียด / รายละเอียดการขึ้นทะเบียน
รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
ตามที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอ
ขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร และหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ครอบครองอาคารและเจ้าของอาคารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร แต่อย่างไรก็ตามข้อกำหนด
ดังกล่าวบางเรื่องไม่ได้กำหนดรายละเอียด วิธีการและแนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนั้น เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารมีความชัดเจน กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดทำรายละเอียด วิธีการและแนวทางการปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ดังนี้
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและการอบรม
ข้อ ๑ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๒ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการ
ตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ดังนี้
(๑) ต้องเข้าอบรมกับสถาบันที่คณะกรรมการควบคุมอาคารได้ให้การรับรอง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันดังกล่าวได้ในเว็บไซด์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
(๒) หลักสูตรการอบรมอย่างน้อยประกอบด้วย
(ก) ภาควิชาการ ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาจรรยาบรรณและกฎหมาย
(๖ ชั่วโมง) หมวดวิชาหลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร (๖ ชั่วโมง) และหมวดวิชาแนวทางการ
ตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (๒๑ ชั่วโมง)
(ข) ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย ๒ วิชา ได้แก่ การตรวจสอบสภาพและระบบความ
ปลอดภัย (๖ ชั่วโมง) และการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการตรวจสอบ (๖ ชั่วโมง)
(๓) การประเมินผล
(ก) ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมเป็นเวลาอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรม
ภาควิชาการ และร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาการอบรมภาคปฏิบัติ
(ข) ผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบวัดผลภาควิชาการ โดยข้อสอบกลางของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง สำหรับภาคปฏิบัติจะประเมินผลโดยสถาบันฝึกอบรม จากการรายงานผลการตรวจสอบอาคาร
จริง การนำเสนอ การอภิปราย และการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ
(ค) ผู้เข้ารับการอบรมต้องทดสอบประเมินความเหมาะสมการเป็นผู้ตรวจสอบโดย
สถาบันฝึกอบรม
(๔) ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการสอบวัดผลตามเกณฑ์ที่กำหนดดังต่อไปนี้
(ก) คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จากการสอบทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
(ข) ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบประเมินความเหมาะสมการเป็นผู้ตรวจสอบ
(๕) ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสามารถขอสอบวัดผลภาควิชาการหมวดวิชาหลักการ
และแนวทางการตรวจสอบอาคาร และหมวดวิชาแนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบ
ของอาคาร ก่อนเข้ารับอบรมก็ได้ แต่ให้สอบได้เพียงครั้งเดียว หากคะแนนที่ได้รับในหมวดวิชาใดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ก็ไม่ต้องอบรมในหมวดวิชานั้นก็ได้ แต่ยังคงต้องอบรมภาควิชาการหมวดจรรยาบรรณและ
กฎหมาย และภาคปฏิบัติ และเมื่อผ่านการอบรมแล้วให้สอบวัดผลเฉพาะหมวดวิชาจรรยาบรรณและ
กฎหมาย และหมวดวิชาที่ยังสอบไม่ผ่านผู้ที่ขอสอบวัดผลภาควิชาการก่อนเข้าอบรมยังคงต้องสอบภาคปฏิบัติและทดสอบประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้ตรวจสอบโดยไม่มีข้อยกเว้น
(๖) สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกจะเป็นหน่วยงานสอบวัดผลภาควิชาการ สามารถ
สอบถามเรื่องกำหนดการสอบได้ที่หน่วยงานดังกล่าว
(๗) ผู้ที่ผ่านการอบรมต้องสอบวัดผลภาควิชาการให้ครบทุกหมวดวิชาภายในระยะเวลา
สองปีหลังจากที่ผ่านการอบรมแล้ว ถ้าสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถสอบใหม่ได้ หากสอบไม่ผ่านภายในระยะเวลาสองปีต้องเข้ารับการอบรมใหม่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
และการขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๓ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน
และการขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน
ข้อ ๔ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบให้ยื่นแบบคำขอ (แบบ ต. ๑ ที่กำหนดใน
กฎกระทรวง) ด้วยตนเอง พร้อมเอกสารตามที่กำหนดในคำขอ รวมทั้งเอกสารที่แสดงว่าได้ผ่านการอบรมจากสถาบันที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรองแล้ว และผลการสอบวัดผล โดยยื่นที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๒๒๙๙ – ๔๓๖๒ – ๓ หรือยื่นได้ที่สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดที่สถานที่ประกอบการนั้นตั้งอยู่หรือที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ก็ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้ให้มีหนังสือมอบอำนาจให้กับผู้อื่นมายื่นแทนก็ได้เมื่อมีการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบมารับหนังสือดังกล่าวด้วยตนเองที่สถานที่ที่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนไว้ หากไม่สามารถมารับได้ให้มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนก็ได้
ข้อ ๕ การยื่นคำขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ให้ใช้คำขอตามแบบที่กำหนดใน
กฎกระทรวง (แบบ ต. ๒) โดยยื่นก่อนวันที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๖๐ วันพร้อมเอกสารตามที่กำหนดในคำขอ โดยมีรายละเอียดอื่นๆ เช่นเดียวกันกับที่กำหนดในข้อ ๓
ข้อ ๖ แบบคำขอต่างๆ สามารถขอรับได้ที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิ-
การและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด หรือ Download ได้จาก Web Site ของกรมโยธาธิการและผังเมือง “www.dpt.go.th”__
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: