กฎหมายก่อสร้าง

บทความที่ 20 “กฎหมายก่อสร้าง”
กฎหมายอาคาร / กฎหมายควบคุมอาคาร
เรื่อง ความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายอาญา สำหรับผู้ประกอบการก่อสร้าง และผู้เกี่ยวข้อง
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้เขียนถึงความรับผิดชอบทางแพ่งของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างต่างๆ ให้ทุกท่านได้ทราบแล้วในฉบับนี้ ผู้เขียนขอต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตามประมวลกฎหมายอาญา ครับ
ในกรณีที่มีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ เช่น อาคาร ตึก สะพาน ถนน เป็นต้น การกระทำต่างๆ ในการก่อสร้างในการขนส่งวัสดุ การขุนดิน การติดตั้งค้ำยัน การลำเลียงวัสดุขึ้นทำโครงสร้าง การเทคอนกรีต การเชื่อมเหล็ก การตอกเสาเข็ม เจาะเสาเข็ม หรืออื่นๆ หากไม่มีการระมัดระวัง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิชาช่างที่ดีให้เพียงพอแล้ว อาจเกิดปัญหา หรือเกิดเหตุเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินร่างกาย หรือชีวิตผู้เกี่ยวข้องทุกคนจะได้รับโทษทางอาญาด้วย ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญตามมาตราต่างๆ ดังนี้ครับ
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 59 รับผิดอาญาเมื่อเจตนา หรือประมาท เมื่อมีบัญญัติไว้ในกฎหมายให้เป็นความผิดมาตรา 59 (วรรคท้าย) “กระทำโดยประมาท ได้แก่ กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่”
มาตรา 64 บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้
มาตรา 220 กระทำให้เกิดเพลิงไหม้ แก่ทรัพย์ของบุคคลใด หรือตนเองจนน่าจะเป็นอันตราย จำคุกไม่เกิน 7 ปี, ปรับไม่เกิน 14,000 บาท/ทั้งจำ-ปรับ
มาตรา 225 กระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท ทรัพย์ผู้อื่นเสียหาย ทำให้น่าจะเป็นอันตรายแก่ บุคคลอื่น จำคุกไม่เกิน 7 ปี, ปรับไม่เกิน 14,000 บาท/ทั้งจำ-ปรับ
มาตรา 226 ผู้ใดทำด้วยประการใดๆ แก่โรงเรือน อู่เรือ ที่จอดรถ เรือสาธารณะ สิ่งปลูกสร้างจนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท/ทั้งจำ-ปรับ
มาตรา 227 ผู้มีวิชาชีพ ออกแบบ ควบคุม ก่อสร้าง ซ่อมแซม รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ อันพึงกระทำเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท/ทั้งจำ-ปรับ
มาตรา 228 ผู้ใดทำให้เกิดอุทกภัย หรือเกิดขัดข้องแก่การใช้น้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภคถึงขั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์ของผู้อื่น จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท/ทั้งจำ-ปรับ
มาตรา 229 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ ในทางสาธารณะ ประตูน้ำ ทำนบ เขื่อน อันเป็นส่วนของทางสาธารณะ หรือทางขึ้นลงอากาศยาน อยู่ในลักษณะน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายให้แก่ การจราจรจำคุก ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท/ทั้งจำ-ปรับ
มาตรา 233 ผู้ใดใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งคนโดยสาร เมื่อยานพาหนะนั้นมีลักษณะ หรือมีการบรรทุกจนน่าจะเป็นอันตราแก่บุคคลในยานพาหนะนั้น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท/ทั้งจำ-ปรับ
มาตรา 238 ถ้าการกระทำตามมาตรา 226-มาตรา 237 เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย จำคุกตลอดชีวิต/ตั้งแต่ 5-20 ปี/ และปรับตั้งแต่ 10,000-40,000 บาท
มาตรา 239 ถ้าการกระทำตาม มาตรา 226–มาตรา 237 โดยประมาท และใกล้จนเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น จำคุกไม่เกิน 1 ปี/ไม่เกิน 2,000 บาท/ทั้งจำ-ปรับ
มาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอม หรือปลอมแปลงเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี/ปรับไม่เกิน 6,000 บาท/ทั้งจำ-ปรับ
มาตรา 291 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุกไม่เกิน 10 ปี/ และปรับไม่เกิน 20,000 บาท
มาตรา 300 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส จำคุกไม่เกิน 3 ปี/ปรับไม่เกิน 6,000 บาท/ทั้งจำ-ปรับ
จากรายละเอียดข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้มีวิชาชีพเกี่ยวกับการก่อสร้างนอกจากจะต้องรับผิดชอบทางแพ่งแล้วยังต้องรับผิดชอบทางอาญาด้วยส่วนจะหนักเบาก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพครับ
กล่าวโดยสรุป คือ ต้องดำเนินการในส่วนต่างๆ ด้วยความระมัดระวังให้เพียงพอ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยในการก่อสร้างให้ดีที่สุด หากมีอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุจะได้ไม่เข้าข่ายกระทำโดยประมาท หรือโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันพึงกระทำ ครับ
ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านโชคดีในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพด้านการก่อสร้าง ครับ
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: