การเลื่อนระดับใบอนุญาตวิศวกร

การเลื่อนระดับใบอนุญาต จากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร
ประสบการณ์งานช่าง / ประสบการณ์งานช่าง 4
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “วิชาชีพวิศวกรรม” หมายความว่า วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมอื่นๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวง “วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” หมายความว่า วิชาชีพวิศวกรรมที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ (๑) สภาวิศวกรมีอำนาจและหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มาตรา ๔๖ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขามี ๔ ระดับ คือ
(๑) วุฒิวิศวกร
(๒) สามัญวิศวกร
(๓) ภาคีวิศวกร
(๔) ภาคีวิศวกรพิเศษหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๙ นระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลมขั้นตอนการขอเลื่อนระดับใบอนุญาตจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร
1. การยื่นเอกสารและหลักฐาน
2. การพิจารณาผลงาน
3. การทดสอบข้อเขียน
4. การทดสอบสัมภาษณ์
5. การพิจารณาออกใบอนุญาต
ภาคผนวก
1. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4
3. ตารางขอบเขตความรับผิดชอบของวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขาและประเภท
4. ข้อบังคับและระเบียบสภาวิศวกร
5. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ)

งานในสาขาวิศวกรรมโยธามีอยู่ 17 ประเภท ดังนี้
1. อาคารตั้งแต่สามชั้นขึ้นไปที่ก่อสร้างห่างจากทางสาธารณะไม่เกินสิบสี่เมตร
2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าเพลาขึ้นไป
3. อาคารถาวรที่ใช้เป็นอาคารสาธารณะหรือเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลจำนวนมากเช่น โรงมหรสพ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ภัตตาคาร หอประชุม หอสมุด อาคารแบบแฟลต หรืออาคารอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
4. สะพานที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อช่วงให้ช่วงหนึ่งยาวตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
5. ท่าสำหรับเทียบเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่หนึ่งร้อยตันขึ้นไป
6. อู่เรือหรือคานเรือ สำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ห้าสิบตันขึ้นไป
7. เขื่อนกั้นน้ำที่ต้องรับความดันของน้ำหลังเขื่อนที่มีความลึกตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป
8. กำแพงกันดินที่ต้องรับความดันของดินหลังกำแพงที่มีความสูงตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป
9. โครงสร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน หรือสำหรับใช้ในการรับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์ หรือใช้ในการอื่นใดที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป เว้นแต่โครงสร้างชั่วคราว ที่ใช้กับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
10. ปล่องไฟหรือเสาที่ปลูกสร้างหรือปักไว้ และมีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไปเว้นแต่ปล่องไปหรือเสาที่ปลูกสร้างหรือปักไว้ชั่วคราว
11. ถังเก็บของไหล เช่น ก๊าซ น้ำ น้ำมัน ที่มีความจุตั้งแต่หนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
12. ทางรถไฟ หรือทางรถราง ซึ่งมีความยาวตั้งแต่สิบกิโลเมตรขึ้นไป
13. ทางประเภททางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
14. สนามบิน ทางวิ่ง หรือลานจอดเครื่องบิน
15. อุโมงค์สาธารณะ
16. สระว่ายน้ำสาธารณะ
17. งานผลิตน้ำประปาสำหรับประชาชนที่มีปริมาณการผลิตตั้งแต่หนึ่งพันลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไปงานในสาขาวิศวกรรมโยธามีอยู่ 5 ลักษณะงาน ดังนี้
1. งานออกแบบและคำนวณ
2. งานควบคุมการก่อสร้าง
3. งานพิจารณาตรวจสอบ
4. งานวางโครงการก่อสร้าง
5. งานให้คำปรึกษา
ขอบเขตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิศวกรรมโยธา
ก. ภาคีวิศวกร
1. งานในสาขา 1 วิศวกรรมโยธา ตาม 1(1) เฉพาะอาคารสามชั้น
2. งานในสาขา 1 วิศวกรรมโยธา ตาม 2(1) ถึง (17)
3. งานในสาขา 1 วิศวกรรมโยธา ตาม 3(1) ถึง (17)
ข. สามัญวิศวกร
งานในสาขา 1 วิศวกรรมโยธา ตาม 1, 2, 3 และ 4 ทั้งนี้ตั้งแต่ (1) ถึง (17)
ค. วุฒิวิศวกร
งานในสาขา 1 วิศวกรรมโยธาทุกอย่าง
สิ่งผิดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
1. ระบุว่าปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรท่านอื่น
2. กรอกลักษณะงานผิด
3. ไม่ระบุขนาดของงาน หรือระบุไม่ตรงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
4. ไม่ระบุว่าปฏิบัติหน้าที่ในส่วนใดของโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่พอเพียง
6. ผู้ลงนามรับรองผลงาน คือ ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปอย่างน้อย 1 คน และผู้นั้นต้องมีสถานะใบอนุญาต และสมาชิกภาพปกติรวมทั้งระยะเวลาการได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรต้องครอบคลุมถึงวันที่ปฏิบัติงาน
7. ไม่ระบุให้ชัดเจนว่าผลงานเป็นงานสาธารณะ
8. ผลงานไม่เข้าข่ายงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวง
** ต้องการรายละเอียดการเลื่อนระดับ ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.coe.or.th (สภาวิศวกร)

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: