การตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบอาคาร (3) (จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบอาคาร) ประสบการณ์งานช่าง / ประสบการณ์งานช่าง 4
มีผู้สอบถามมาเสมอๆ ว่า วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตในระดับภาคีวิศวกร ตามคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับผู้ตรวจสอบอาคารในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2543นั้นเมื่อผ่านการอบรม ผ่านการสอบและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารแล้วสามารถทำการตรวจสอบงานอาคารได้ทุกประเภท ทุกลักษณะและทุกขนาดได้หรือไม่? ก่อนตอบคำถามข้างต้นนี้คงจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมอาคารตรงตามชื่อ และพระราชบัญญัติวิศวกรก็เช่นกัน ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเฉพาะงานวิศวกรรมควบคุมตามชื่อ

งานตรวจสอบอาคาร เป็นงานตรวจสอบอาคารตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบ ซึ่งมีชื่อเต็มว่า “กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548” ซึ่งมีลักษณะต่างกับงานพิจารณาตรวจสอบตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิศวกร สำหรับงานวิศวกรรมที่พระราชบัญญัติวิศวกรกำหนดให้เป็นงานวิศวกรรมควบคุมนั้น ควบคุม 3 เรื่อง ดังนี้

1. ประเภทของงานอะไรที่ควบคุม เช่น เป็นงานอาคาร งานเขื่อน งานท่าเรือ เป็นต้น สำหรับสาขาโยธา มี 17 ประเภท
2. ลักษณะของงานอะไรที่ควบคุม สำหรับสาขาโยธา คือ ลักษณะงานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการก่อสร้างงานพิจารณาตรวจสอบ งานวางโครงการก่อสร้างและงานให้คำปรึกษา
3. ขนาดของงานเท่าไรที่ควบคุม

ทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว ต้องกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบัน (วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550) ยังใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ตามมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 อยู่ ดังนั้น.. เมื่อผู้ถือใบอนุญาตของสภาวิศวกรได้ใบอนุญาตในระดับใด (เช่น ภาคีวิศวกร/ สามัญวิศวกร/ วุฒิวิศวกร) ก็จะสามารถทำงานได้ตามประเภท ลักษณะและขนาดของงานนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงและอีกประการหนึ่ง สภาวิศวกรได้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิศวกร ซี่งกำหนดไว้ข้อหนึ่งว่า “วิศวกรจะต้องไม่ทำงานเกินความสามารถ” ตัวอย่างเช่น วิศวกรผู้หนึ่งได้ใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร ซึ่งสามารถทำงานได้ทุกประเภท ทุกลักษณะและทุกขนาด แต่วิศวกรผู้นั้นมิได้มีความชำนาญในเรื่องการสร้างเขื่อน วิศวกรผู้นั้นก็ไม่สามารถตรวจสอบงานด้านเขื่อนได้เพราะเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ สรุปได้ว่า หากท่านไม่ชำนาญในเรื่องใด ก็อย่าทำในเรื่องนั้น เพราะจะเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของตน วิธีที่ดีที่สุด ต้องหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านนั้นๆ เข้ามาร่วมคณะผู้ตรวจและที่สำคัญ ต้องไม่เผลอทำแต่ในนามคือ รับจ้างลงลายมือชื่ออย่างเดียว โดยมิได้ทำงานเลย เรื่องนี้ก็เป็นการผิดจรรยาบรรณด้วยนะครับ..
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: