การตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบอาคาร
ประสบการณ์งานช่าง / ประสบการณ์งานช่าง 4
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีอาคารวิบัติเกิดขึ้นมากมาย เป็นต้นว่า โรงแรมรอยัล พลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จังหวัดนครปฐม โรงแรมรอยัล จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่พัง เครื่องเล่น ไฟฟ้าในสวนสนุกไฟไหม้ เป็นต้นจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อีกครั้งเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2543 ให้มีการตรวจสอบสภาพอาคาร โดยกำหนดให้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ ต่างๆ กว่ากฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ จะคลอดออกมาได้ก็ประมาณปลายปี 2548 คือประมาณ 6 ปี นับตั้งแต่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

กฎกระทรวงเรื่องนี้มีบทเฉพาะกาล 2 ปี นั่นคือประมาณเดือนธันวาคม 2550 จึงจะมีผลให้อาคารต้องมี การตรวจสอบสภาพในภาคบังคับ ช่วงนี้เป็นเวลาต้องอบรม สอบและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ รวมถึงประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการตรวจสอบไปก่อน เมื่อประชาชนเข้าใจดีแล้ว การตรวจสอบอาคารภาคสมัครใจก็น่าจะเกิดขึ้นตามมา

การตรวจสอบสภาพอาคารนั้น ก็เปรียบเสมือนการตรวจร่างกายนั่นเอง การตรวจร่างกายประจำปี ถ้าหมอพบว่ามีสิ่งบอกเหตุว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มก็จะแนะนำให้ตรวจสิ่งเหล่านั้นเพิ่มอีก การตรวจสอบสภาพอาคารก็เช่นกัน ซึ่งจะเน้นด้านการตรวจเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร เป็นการตรวจแบบ Audit โดยวิธี Visual Inspection คือตรวจทั่วๆ ไป หาว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ มีสิ่งบอกเหตุหรือสิ่งบ่งชี้ถึงอาการที่ไม่ปลอดภัยด้านโครงสร้างและระบบประกอบอาคารหรือไม่ มีความปลอดภัยด้านการต้าน เตือน ต่อสู้และหนีไฟ เพียงพอตามที่มาตรฐานกำหนดไว้หรือไม่ ถ้าผู้ตรวจพบว่ามีสิ่งบอกเหตุ หรือข้อบ่งชี้อย่างไรก็จะเสนอแนะให้เจ้าของอาคารตรวจเพิ่มและดำเนินการแก้ไข แล้วทำ รายงานการตรวจส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป

คนกลัวกันมากว่าจะเป็นการตรวจจับผิดว่ามีการสร้างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ มีการต่อเติมหรือไม่ ฯลฯ ขอเรียนว่าเป็นคนละเรื่องครับ! ผู้ตรวจสอบต้องได้รับการอบรมความรู้ทั้งด้านจรรยาบรรณ กฎหมายเบื้องต้นและหลักการตรวจสอบ รวมทั้ง วิธีการต่างๆ ตามกฎหมายต้องสอบผ่านเกณฑ์ จึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้

สถาบันที่เปิดอบรมแล้วมีหลายสถาบีนในขณะที่ผมเขียนบทความนี้ (กันยายน 2549) เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมผู้ออกแบบไฟฟ้าและเครื่องกล ไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานครและมหาวิทยาลัยยงชวลิตกุล เป็นต้น นับจนถึงปัจจุบัน (มกราคม

สำหรับอาคารของทางราชการ มีข้อเสนอให้อบรมผู้ตรวจสอบอาคารด้วยเช่นกัน โดยเสนอให้ผู้ตรวจสอบอาคารของราชการไม่ต้องผ่านการวัดผล อันนี้ความเห็นผมโดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยนะครับ และผมก็ได้แสดงความไม่เห็นด้วยไปแล้วตามที่ต่างๆ หลายแห่งเพราะไม่ว่าจะเป็นอาคารใดๆ ก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่ต้องมีความปลอดภัยให้กับผู้ใช้อาคารเหมือนๆ กัน การเรียนการสอนหรือการอบรมใดๆ เมื่อภาคเอกชนมีการวัดผล แต่ส่วนราชการไม่มีผู้ที่เข้ารับการอบรมก็คงจะไม่มีความภาคภูมิใจเป็นแน่

ต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบอาคารภาคสมัครใจ โดยเจ้าของอาคารเองไปก่อน มีเวลาอีกประมาณ 1 ปีครับ.. กว่าที่การตรวจสอบภาคบังคับตามกฎกระทรวง ซึ่งจะเริ่มประมาณปลายปีนี้

มีคนถามผมบ่อยๆ ว่า ทำไม? ต้องมี การอบรมเรื่องจรรยาบรรณและกฎหมาย ด้วย เพราะผู้ตรวจสอบน่าจะหาอ่านเองได้หรืออาจจะแทรกไว้ในหมวดอื่นๆ ได้ ผมได้เรียนเป็นความเห็นไว้แล้วว่า การตรวจอาคารตามที่กฎหมายกำหนดนี้ คุณสมบัติของผู้ตรวจระบุเพียงแค่เป็นภาคีวิศวกรหรือภาคีสถาปนิกเท่านั้น จึงเปรียบเสมือนเป็นผู้จัดการ การตรวจและวัตถุประสงค์ในการตรวจ ก็เป็นการตรวจแบบ Audit คือ ตรวจว่า เจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลประจำของอาคารดูแลในเรื่องความปลอดภัยของอาคารนั้นๆ โดยวิธีใด มีระบบในการดูแลอย่างไร ใช้ระบบในการดูแลดังกล่าวโดยตลอดหรือไม่ ได้ผลหรือไม่อย่างไร เป็นต้น ถ้าไม่ได้ผลก็จะต้องมีการปรับปรุงระบบการตรวจและสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและที่สำคัญจะต้องเน้นว่าหากผู้ตรวจไม่ชำนาญเรื่องอะไร ก็จะต้องไม่ตรวจเรื่องนั้นๆ ด้วยตนเอง แต่ควรจะหาผู้ที่ชำนาญในเรื่องนั้นๆ มาตรวจแทนคือ ต้องไม่ทำในสิ่งที่เกินความสามารถและไม่ทำแต่ในนาม ซึ่งหมายถึงเป็นแค่ ผู้ลงนามในการตรวจเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาคารนั้นๆ มิได้รับการตรวจสอบแต่อย่างใด

ส่วนในเรื่องกฎหมายนั้น การอบรมในเรื่องนี้มิได้มีจุดประสงค์ที่จะอบรมให้ผู้รับการอบรมเป็นนักกฎหมาย ซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถรู้ในทุกๆ เรื่องภายในระยะเวลาที่เข้ารับการอบรมเพียง 45 ชั่วโมง แต่เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารได้มีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมควรจะได้รับทราบ หรือผ่านหูผ่านตาบ้าง พูดง่ายๆ ก็คือ อบรมให้รู้หลักเกณฑ์และหลักการทำงาน เป็นการอบรมให้รู้ว่าใครรู้ จะได้ทำงานได้อย่างถูกต้องและไม่ผิดกฎหมาย

ท้ายสุดนี้ ผมอยากจะขอทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า.. ไม่ว่าว่าจะเป็นอาคารของราชการหรือเอกชนก็ตาม จะต้องมีความปลอดภัยเหมือนกันหมด คงไม่ต้องให้ย้ำว่า โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง ! นะครับ

ปี 2552 มีผู้เข้ารับการการอบรมผู้ตรวจสอบอาคารไปแล้วกว่า 200 คน ผ่านการสอบซึ่งจัดโดยสภาวิศวกรแล้วประมาณ 100 คน สำหรับท่านที่ยังสอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ เพราะการสอบนั้นเป็นการวัดผลว่า ท่านได้เรียนรู้ เข้าใจและสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้นั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลตาที่ต้องการหรือไม่ ไม่ใช่เป็นการคัดเลือกเฉพาะบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและสามารถทำข้อสอบได้ดีมากกว่าผู้อื่น เหมือนกับการสอบชิงทุนอะไรประเภทนั้น
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: