การขอใบรับรองการก่อสร้าง

การขอใบรับรองการก่อสร้าง
การขออนุญาตปลูกสร้าง / ขอใบรับรองการก่อสร้าง
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หลังจากก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ ควรตรวจสอบว่า อาคารที่ก่อสร้างเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าของอาคารสามารถใช้อาคารตามที่ได้รับอนุญาตได้ทันทีเมื่อก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ

อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้
1. อาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
2. อาคารสำหรับใช้เพื่อ
2.1 กิจการพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ตั้งแต่แปดสิบตารางเมตรขึ้นไป
2.2 กิจการอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตมีกำลังรวมกันหรือเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป
2.3 กิจการศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งแต่แปดสิบตารางเมตรขึ้นไป
2.4 อาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมหรือประชุมที่มีพื้นที่ตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป
2.5 สำนักงานหรือที่ทำการที่มีพื้นที่ตั้งแต่สามร้อยตามตารางเมตรขึ้นไป
การขอใบรับรองการใช้อาคารควบคุมการใช้ กรณีเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
เอกสารประกอบด้วย
(1) แบบหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.4)
(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าที่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจรับรองไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด
(3) สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้อง, ผู้รับมอบอำนาจ, ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
(4) สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ 1. แบบฟอร์มต่างๆ ถ้ามีมากกว่า 1 หน้าให้พิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของกระดาษ
2. แบบ ข1, แบบ ข5, แบบ ข8, แบบคำร้อง,ใบรับรองวิศวกร, ใช้กระดาษ Legal 81/2 x 14 in
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: