การขอเปิดการใช้อาคารเป็นส่วนๆ

การขอเปิดการใช้อาคารเป็นส่วน ๆ
การขออนุญาตปลูกสร้าง / ขอเปิดการใช้อาคารเป็นส่วนๆ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
1. อาคารที่ยื่นขออนุญาตใหม่ จะต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อกรุงเทพมหานคร โดย
เสนอแผนการใช้อาคารเป็นส่วน ๆ แนบกับคําขออนุญาต (แบบข.1 หรือแบบ กทม.1)พร้อมแสดงรายละเอียดส่วนที่ขอใช้ตามแผนที่เสนอให้ปรากฎชัดเจนในแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน อาคารแต่ละส่วนที่ขอใช้จะต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเองเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ที่จะต้องจัดให้มีตามกฎหมาย เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ที่จอดรถยนต์ ตามกฎกระทรวง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายนํ้า ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลระบบสาธารณูปโภค และระบบบําบัดนํ้าเสีย และจะต้องแสดงมาตรการ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคารในแต่ละส่วนที่ขอเปิดใช้ด้วย
2. อาคารที่ได้รับอนุญาตไปก่อนแล้ว ให้ยื่นคําขออนุญาต ดัดแปลงอาคารตามแบบ ข.1 ก่อน
โดยนําหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กํ าหนดได้ ตามข้อ (1) มาบังคับใช้

3. อาคารที่ก่อสร้างผิดจากแบบที่ได้รับอนุญาต
– กรณีส่วนที่ผิดไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามข้อบัญญัติฯ กฎกระทรวง
ประกาศ ไม่อยู่ในเกณฑ์พิจารณาออกใบรับรองได้
– กรณีส่วนที่ผิดไม่ขัดข้อบัญญัติ ฯ กฎกระทรวง, ประกาศ จะออกใบรับรองชั่วคราว
– กรณีส่วนที่ผิด ขัดข้อบัญญัติ ฯ กฎกระทรวง ฯ ประกาศ ฯ จะออกใบรับรองได้ เมื่อมี
การแก้ไขอาคาร และได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว

หมายเหตุ 1. แบบฟอร์มต่างๆ ถ้ามีมากกว่า 1 หน้าให้พิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของกระดาษ
2. แบบ ข1, แบบ ข5, แบบ ข8, แบบคํ าร้อง, ใบรับรองวิศวกร, ใช้กระดาษ Legal 81/2 x 14 in.

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: