สนามบินสุวรรณภูมิ

ระบบระบายน้ำสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้ กับความคืบหน้า

โครงการระบบระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งของกรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ิปี 48 เดิมกำหนดที่ต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี 51
แต่เมื่อดำเนินการก่อสร้างจริง กลับต้องประสบกับปัญหา ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของดินทรุดตัว ปัญหาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ปัญหาการเวนคืนที่ดินเป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องใช้้เวลาในการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากกำหนดการเดิม
อีกหนึ่งบรรยากาศช่วงเยี่ยมชมไซต์
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาถึงสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหาจึงได้อนุมัติงบประมาณจากเดิมอยู่ที่ 8,409 ล้านบาท เพิ่มเป็น10,465 ล้านบาทและขยายระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จจากปี51 มาเป็นปี53 ตามที่กรมชลประทานได้ทำการเสนอต่ออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น คือ นายสศักดิ์ ปริศนานันทกุล

ซึ่งได้ชี้แจ้งข้อมูลภายหลังจากที่ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำในบริเวณสนาม บินสุวรรณภูมิพบว่าการก่อสร้างมีความคืบหน้ามากกว่า 66.34% เร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ 6.35% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2553 ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน
ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างเสร็จจะสามารถระบายน้ำจากพื้นที่รอบๆ สนามบินลงสู่ทะเลได้ถึง 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละประมาณ 8.64 ล้านลูกบาศก์เมตร มากเพียงพอที่จะทำให้พื้นที่แอ่งกระทะรอบ ๆ สนามบินไม่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมอีก ทว่าในปี 51 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ ทำให้มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ ตามกระทรวงต่างๆ ซึ่งปัจจุบัยผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธีระ วงศ์สมุทร อดีตรองอธิบดีกรมชลประทานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัจจุบัน เปิดเผยว่า แม้ว่างบประมาณในการก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิจะลงทุนค่อนข้างสูงก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็น และผลประโยชน์ที่ได้รับแล้วถือว่าคุ้มค่า ซึ่งจะต้องมอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ดำเดินงานต่อ แต่เนื่องจากภาวะทางการเมืองที่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงคณะ รัฐบาลได้ไม่นาน ตำแหน่งนี้จึงยังว่างอยู่
อย่างไรก็ดีก็ได้มีการดำเนินการการก่อสร้างระบบระบายน้ำสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางกรมได้ทำสํญญาว่าจ้างหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ มาดำเนินการต่อจากเฟส 1 ซึ่งได้ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัท ช.การช่าง ให้เป็นดำเนินการก่อสร้างต่อจากบริษัท กัสโก เป็นผู้ควบคุมระบบน้ำดังกล่าว โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิต – จ่ายน้ำหมุนเวียนใช้ระบบรับน้ำเสียจากเครื่องบิน ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบจ่ายน้ำประปา ระบบน้ำดับเพลิง และระบบระบายน้ำสนามบิน
ในเฟสแรกทันทีที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเรียบร้อย โดยได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การก่อสร้างระบบระบายน้ำสนามบินสุวรรณภูมิล่าช้าอย่างคร่าวๆ อย่างที่เราทราบๆ กันดีว่า ที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิในอดีตนั้น มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ เมื่อมีการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นมา แม้ภายในบริเวณสนามบินจะมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำไว้เรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่พื้นที่โดยรอบก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกัน
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดรับทราบมาว่าทางกรมชลประทานจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนแรก ก่อสร้างระบบระบายน้ำตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0-5 ซึ่งประกอบด้วย คลองระบายน้ำอาคาร และประตูระบายน้ำ ถนนเลียบคลอง ทางเชื่อมถนนเทพารักษ์และถนนบางนา-ตราด
ส่วนที่ 2 ก่อสร้างระบบระบายน้ำตั้งแต่กิโลเมตรที่ 6-10 ประกอบด้วย คลองระบายน้ำอาคาร ประตูระบายน้ำ ตัวถนน และส่วนที่ 3 ก่อสร้างระบบระบายน้ำตั้งแต่กิโลเมตรที่ 11-12 ประกอบด้วย คลองระบายน้ำ โรงสูบน้ำที่มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 4 เครื่อง สามารถระบายน้ำได้เครื่องละ 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวม 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะสูบน้ำข้ามถนนสุขุมวิทเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำหลาก และการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
ที่ทันสมัยด้วยระบบควบคุมระยะไกล ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก และบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวด้วยว่า คลอง ระบายดังกล่าวนอกจากจะใช้ระบายน้ำแล้ว เรายังสามารถใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอีกด้วย และบริเวณคันคลองจะทำการก่อสร้างถนนขนาด 2 ช่องทางจราจรทั้งสองฝั่งพร้อมทั้งจะกันพื้นที่ไว้เพื่อขยายเป็น 4 ช่องทางจราจรในอนาคต ซึ่งจะ ช่วยบรร เทาปัญหาการจราจรติดขัดโ ดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ และพื้นที่ด้านใต้ของจังหวัด สมุทรปราการ
ส่วนบริเวณสองฝั่งคลองระบายน้ำของโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ โดยจะมีการหารือกับทางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และอาจจะสร้างเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรม พร้อมทั้งพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือตามคลองชลประทานต่างๆ ซึ่งจะทำให้เป็นเมืองเวนิสตะวันออกอีกด้วย
เพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายในแต่ละปีเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งจะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงถึง14.22% แล้วยังจะได้รับผลประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกหลาย รายการ นับตั้งแต่การใช้เป็นถนน ซึ่งจะช่วยในการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดของพื้นที่ ตลอดถึงการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพื้นที่ นำมาซึ่งการสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทาง
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: